Intentieverklaring voor zonnepanelen langs A67 getekend

24-04-2024
700 keer bekeken 0 reacties

Gemeenten en Rijk willen duurzame energie opwekken langs snelweg A67 in Noord-Brabant. Op vrijdag 19 april 2024 ondertekenden de betrokken partijen een intentieverklaring om samen in het Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) te verkennen of de beoogde locaties hiervoor geschikt zijn.

Het tracé dat onderzocht wordt betreft de snelweg A67 in de provincie Noord-Brabant, vanaf van de Nederlandse grens met België tot de provinciegrens Limburg. Dit traject heeft een lengte van 53,5 km.

Overzichtskaart projectgebied
Overzichtskaart projectgebied

Waarom OER?

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen.  

Om de gemeenten te helpen in hun energieopgave stelt het Rijk haar gronden beschikbaar aan energieontwikkelaars voor de opwek van energie via het programma OER. Zo ook de gronden langs rijkswegen die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Daarnaast kunnen ook aangrenzende gronden van de gemeentes en provincie meegenomen worden.

Voorverkenning

De gemeenten Asten, Bladel, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren, Veldhoven en Waalre dienden samen met de provincie Noord-Brabant een verzoek in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de potentie voor de opwek van duurzame energie van de rijksgronden langs de rijkswegen A67 te onderzoeken. Uit vooronderzoek van bovenstaande partijen en Rijkswaterstaat is gebleken dat de beschikbare rijksgronden voldoende potentie hebben om energie op te wekken. Deze gemeenten en het Rijk gaan zich inzetten om de opwek van energie op die gronden mogelijk te maken. Daarom tekenen ze vandaag een intentieverklaring om door te gaan naar de volgende projectfase. 

Volgende fase

In de volgende fase wordt de locatiekeuze, landschappelijke inpassing en opwekpotentie verder uitgewerkt. Het doel is om te komen tot een door de omgeving gedragen set aan percelen, technische randvoorwaarden en ruimtelijke ontwerpuitgangspunten voor de realisatie van een (financieel haalbaar) zonnepark. In totaal is er circa 18 hectare aan gronden als kansrijk aangemerkt. Dit zijn veelal gronden in knooppunten of langs de rijksweg. Vanwege locatie specifieke kenmerken, kunnen mogelijk nog een aantal percelen afvallen.

Netaansluiting

Het energienet in Noord-Brabant is overbelast. Het projectteam van OER blijft om die reden in gesprek met de netbeheerder om te kijken naar mogelijke oplossingen. Verder wordt ook gekeken naar kansen om energie die wordt opgewekt op dezelfde plek weer te gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor naastgelegen bedrijventerreinen. 

Participatie

De samenwerkende partijen hebben aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Om die belangen goed te borgen, wordt een participatietraject gestart. De omgeving wordt hierin op een later moment meegenomen. Naast participatie over de vormgeving is in het Klimaatakkoord afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windmolens) burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van het zonnepark. Of doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten. Hoe hier invulling aan wordt geven, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. 

Partijen

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn:

 • Gemeente Bladel
 • Gemeente Geldrop – Mierlo
 • Gemeente Eersel
 • Gemeente Heeze – Leende
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Waalre     
 • Gemeente Asten
 • Rijkswaterstaat

Afbeeldingen

Cookie-instellingen